Regulamin Konkursu „Projektuj z Bespoke! II edycja”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Projektuj z Bespoke! II edycja” (dalej „Konkurs”) jest: spółka pod firmą Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810 dalej określana jako „Samsung” lub „Organizator”.

Partnerem Konkursu jest OKK Olga Kisiel-Konopka, ul. Wyspowa 2/32, 03-687 Warszawa, NIP: 545-165-53-55, który wspiera Organizatora w prowadzeniu Konkursu („Partner Konkursu”).

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 227) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Zgłoszenia do konkursu można dokonywać od dnia 7.12.2023 r. do dnia 30.04.2024 r. w sposób określony w Regulaminie.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

II. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która w czasie trwania Konkursu wykona zadanie konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem. Konkurs ze względu jego specyfikę przeznaczony jest dla architektów, architektów wnętrz oraz projektantów wnętrz, stylistów, studentów kierunków artystycznych i wizualizatorów.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora w szczególności Partnera Konkursu, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

III. ZASADY KONKURSU

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszelkie niezbędne informacje, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe szczegóły Konkursu znajdują się na stronie http://www.projektujzbespoke.pl/ Uczestnik, może zgłosić pracę konkursową wyłącznie za pośrednictwem formularza konkursowego znajdującego się na ww. stronie („Formularz Zgłoszeniowy”). Zgłoszenia przesyłane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.

Zadanie konkursowe polega na:

Stworzeniu projektu koncepcyjnego w formie wizualizacji w zakresie architektury wnętrz z wykorzystaniem lodówki Samsung Bespoke, który uwzględnia wymagania określone niniejszym Regulaminem.

Organizator udostępnia materiały niezbędne do wykorzystania w tworzonej wizualizacji w zakładce „materiały do pobrania” na stronie http://www.projektujzbespoke.pl/

Publikacja przez Uczestnika pracy konkursowej na swoim profilu w jednym z wybranych mediów społecznościowych (Facebook lub Instagram) w czasie trwania Konkursu i oznaczenie go hasztagami:

#projektujzbespoke2

#Samsungbespokekonkurs

#zadaniekonkursowe

Publikacja określona w pkt d) powinna być udostępniona przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Komisję Konkursową. Jeśli przed tą datą Uczestnik usunie pracę konkursową, nie będzie mógł otrzymać nagrody. Na czas trwania konkursu profil w mediach społecznościowych Uczestnika powinien być publiczny. Prace konkursowe opublikowane na kontach ,,prywatnych” tj. z ograniczonym dostępem, nie będą brane pod uwagę.

Praca konkursowa powinna spełniać poniższe wymagania techniczne:

projekty koncepcyjne w formie wizualizacji – max 5 ujęć, pliki w formacie jpg, png, pdf,

rozdzielczość pliku: 300 dpi

maksymalna wielkość pojedynczego pliku 10MB.

brak jakichkolwiek logotypów, w tym logotypów Organizatora.

Konkurs organizowany jest w III etapach:

Etap I – styl japandi – zgłoszenia od dnia 7.12.2023 roku do dnia 30.01.2024 roku

Etap II – styl mid-century – zgłoszenia od dnia 31.01.2024 roku do dnia 12.03.2024 roku

Etap III – styl modern organic – zgłoszenia od dnia 13.03.2024 roku do dnia 30.04.2024 roku

Każdy uczestnik może zgłosić 6 prac do każdego ww. etapu.

Autorzy prac konkursowych zgadzają się na korzystanie z prac konkursowych przesłanych w zgłoszeniu do Konkursu podczas wystaw, w prasie, w Internecie i materiałach promujących Konkurs (wyniki Konkursu) w druku i formie elektronicznej, w szczególności w zakresie określonym w 8 punkcie Regulaminu.

Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie:

akceptuje Regulamin Konkursu i oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe do pracy konkursowej zgłoszonej w Konkursie oraz dokumentujących ją materiałów zdjęciowych;

udziela nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z pracy konkursowej, w tym publikację zgłoszonej pracy konkursowej w prasie oraz na wykorzystanie prac konkursowych jako grafiki w Internecie (strony sklepów internetowych, w tym Samsung oraz sklepy partnerów handlowych Samsung) – w tym zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu;

wyraża zgodę na opublikowanie, w przypadku uzyskania tytułu laureata, jego imienia oraz nazwiska na stronie Internetowej, na profilach Organizatora w serwisach social media oraz w publikacjach w Internecie w zakresie dotyczącym Konkursu, w tym pracy konkursowej.

Uczestnik przesyłając do konkursu zgłoszenie konkursowe oświadcza, że praca konkursowa powstała w wyniku indywidualnej twórczości Uczestnika, a także że przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej w ramach Konkursu pracy konkursowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw czy dóbr innych osób przez Uczestników Konkursu. W przypadku, gdy osoby uprawnione zwrócą się do Organizatora z roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez niego przekazanych w ramach Konkursu i nagrodzonych prac konkursowych, Uczestnik, który zamieścił kwestionowaną pracę konkursową, zobowiązany jest zwolnić Organizatora od roszczeń osób trzecich lub wyrównać poniesione przez Organizatora szkody wynikające z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

Prace konkursowe będą podlegać ocenie przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową, w skład której wchodzą specjaliści z dziedziny architektury wnętrz i przedstawiciel Organizatora wskazani przez Organizatora.

Komisja Konkursowa oceniać będzie prace konkursowe w sposób subiektywny i niezależny, według własnego indywidualnego przekonania o spełnieniu kryteriów wskazanych poniżej. Komisja Konkursowa brać będzie pod uwagę:

kreatywność wykonania pracy konkursowej;

potencjał reklamowy pracy konkursowej;

wykorzystanie materiałów udostępnionych przez Organizatora;

jakość i poziom estetyczny pracy konkursowej;

sposób ekspozycji lodówki Bespke (zgodnie z przeznaczeniem produktu);

zgodność pracy konkursowej z założeniami Konkursu, w tym spełnienie wymagań określonych w pkt. III Zasady Konkursu.

Prace konkursowe:

powinny mieć formę pliku graficznego (wymogi techniczne zostały określone w pkt. III Zasady Konkursu).

powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;

nie mogą zawierać wizerunków osób trzecich;

nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek innych praw wyłącznych.

Organizator zastrzega, że z Konkursu będą wykluczane osoby, których prace konkursowe naruszą wymagania określone w Regulaminie. Prace konkursowe takich osób nie będą uwzględniane w Konkursie.

Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych w terminach:

Etap I (głosowanie online Jury) do dnia 15.02.2024 roku

Etap II (głosowanie online Jury) do dnia 28.03.2024 roku

Etap III (głosowanie online Jury) do dnia 15.05.2024 roku

Wybór laureata nagrody Grand Prix i nagrody specjalnej do dnia 29.05.2024 roku

Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie, wybierze:

Trzech zwycięzców nagród głównych (laureatów) na każdym etapie trwania konkursu (etap I, etap II i etap III);

Jednego zwycięzcę nagrody Grand Prix (laureat);

Jednego zwycięzcę nagrody specjalnej (laureat).

Informacja o laureatach zostanie podana do publicznej wiadomości podczas webinarium OKK! design oraz na stronie konkursowej w dniu 29.05.2024 roku.

Brak zgłoszeń konkursowych spełniających wymagania niniejszego Regulaminu, a tym samym brak możliwości wyboru laureatów uprawnia Organizatora do nie rozstrzygania konkursu.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Jeżeli Nagrody przekazane Uczestnikom podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym dla osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyznane Uczestnikom świadczenia zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona i zostanie potrącona na zapłatę zryczałtowanego podatku, który zostanie odprowadzony do właściwego organu podatkowego. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokonanie stosownego potrącenia.

Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną ani na gotówkę.

IV. NAGRODY W Konkursie przewiduje się 1 nagrodę główną w każdym etapie konkursu, Grand Prix oraz nagrodę specjalną:

Nagroda główna („Nagroda Główna”) – trzy nagrody o wartości łącznej 9 000 PLN

Etap I: nagroda o wartości 3 000 PLN

Etap II: nagroda o wartości 3 000 PLN

Etap III: nagroda o wartości 3 000 PLN

Grand Prix dla najlepszego projektu konkursu, w skład której wchodzi:

Nagroda w wysokości 10 000 PLN

Promocja projektu w mediach (publikacja płatna) o wartości 6 000 PLN.

Nagroda specjalna – sesja zdjęciowa zrealizowanej koncepcji w wykonaniu fotografa Yassena Hristova o wartości 5 000 PLN brutto.

Łączna pula wszystkich nagród: 30 000 złotych brutto.

Wydanie Nagrody Głównej w zamian za jej otrzymanie wymaga zawarcia stosownej umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich i praw zależnych do pracy konkursowej Uczestnika na piśmie. Od uprzedniego zawarcia takiej umowy, o treści odpowiadającej postanowieniem pkt VII poniżej uzależnione jest nabycie prawa do Nagrody Głównej przez Uczestnika.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak odebrania i realizacji Nagrody Głównej lub Nagród Dodatkowych w przypadku, gdy laureat Konkursu podał nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane do kontaktu lub nie udziela odpowiedzi w celu realizacji i odbioru nagród pomimo podejmowanych prób przez Organizatora lub Partnera Konkursu.

Organizator w terminie do 90 dni od terminu ogłoszenia wyników zrealizuje działania w ramach nagród, po wcześniejszym ustaleniu z laureatami sposobu i terminu realizacji nagród.

Nagrody przekazane zostaną laureatom spełniającym warunki niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszyli prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskie.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać e-mailem na adres: konkurs@projektujzbespoke.pl. Reklamacje są przyjmowane najpóźniej do 28.02.2024 r. (decyduje data wpływu wiadomości na serwer obsługujący pocztę przychodzącą Organizatora). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestników stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz wskazanie przyczyn i podstaw jej złożenia.

Reklamacje rozpatrywane będą w 2 dni roboczych od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email przesyłanych do niego w związku z Konkursem, wynikające z podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako spam.

VI. DANE OSOBOWE

Administratorem osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa).

Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem Uczestników do Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach:

organizacji i prowadzenia Konkursu,

komunikacji z Uczestnikami;

wydania Nagród;

obsługi reklamacji;

możliwości weryfikacji Uczestnika jako osoby będącej architekterm/studentem kierunków artystycznych (poprzez złożenie oświadczenia (jedynie do wglądu) przez Uczestnika lub zaświadczenia wydanego przez pracodawcę Uczestnika lub uczelni wyższej potwierdzającego status Uczestnika jako studenta kierunków artystycznych).

Organizator może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań marketingowych. W ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Uczestnikom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną zgodę na komunikację marketingową, która może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Samsung lub poprzez odnośnik, zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej, zawierającej komunikaty marketingowe. Za wyrażoną odrębnie zgodą Uczestnika, Organizator może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profilu Uczestnika. Na podstawie stworzonych profili, Organizator może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach . W sytuacji, wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności: w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług, w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung oraz Grupy Samsung. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Obowiązek podania danych osobowych Samsung

Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do przystąpienia Uczestnika do Konkursu oraz świadczenia przez Samsung usług na rzecz Uczestnika. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu zgłoszenia do Konkursu, jak również inne dane podane przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w pkt 1 powyżej, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Konkursu i świadczenia Usług w ramach Promocji; w celu obsługi Konkursu dane osobowe Uczestników powierzone zostały do przetwarzania OKK Olga Kisiel Konopka, ul. Wyspowa 2/32, 03-687 Warszawa, NIP 545 165 53 55

podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;

podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Samsung;

organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi udziału Uczestnika w Konkursie. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 3 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestnika. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług świadczonych przez Samsung. Oferty przesyłane będą Uczestnikom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez nich odrębnej zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Samsung.

Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 17 powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/pl , zgodnie z dostępną instrukcją.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Samsung może przekazywać dane osobowe Uczestników do podmiotów spoza EOG, w tym w szczególności podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.

VII. PRAWA AUTORSKIE Z chwilą przesłania przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z utworów zgłoszonych do Konkursu na następujących polach eksploatacji:

wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

rozpowszechnianie utworu w inny sposób niż określony w pkt c) powyżej, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora. Z chwilą wydania Nagrody Głównej, Uczestnik przenosi na Organizatora, bez odrębnego wynagrodzenia (tj. w ramach otrzymanej Nagrody Głównej), całość autorskich praw majątkowych do utworu w postaci nagrodzonej pracy konkursowej, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nie prowadzący do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

wykorzystywanie w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora. Z chwilą wydania Nagrody Głównej Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do tworzenia wszelkich opracowań utworów lub ich poszczególnych części, prawo do rozporządzania i korzystania z dowolnych opracowań utworów lub ich poszczególnych części, a także prawo do udzielania zgody podmiotom trzecim na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, tłumaczeń, przeróbek i adaptacji utworów, tj. do wykonywania praw zależnych oraz do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

Jednocześnie laureaci Konkursu, udzielają zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku przez Organizatora w celu prezentacji nagrodzonych prac konkursowych w materiałach informacyjnych i marketingowych związanych z Konkursem i jego przyszłymi edycjami oraz w działaniach promocyjnych Organizatora (w szczególności w Internecie, informacjach prasowych, na stronie samsung.com, w social media oraz przy kolejnych edycjach Konkursu).

Organizator Konkursu uzależnia wydanie Uczestnikowi Nagrody Głównej od zawarcia stosownej umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich i praw zależnych do pracy konkursowej na piśmie. Od uprzedniego zawarcia takiej umowy, uzależnione jest nabycie prawa do nagrody głównej przez Uczestnika.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest na stronie www.projektujzbespoke.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać tekst Regulaminu poprzez jego samodzielne pobranie z powyższych źródeł.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika lub przekazanie mu nagrody. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.