Projektuj z Bespoke

Stwórz projekt z uwzględnieniem dwóch sprzętów Samsung i wygraj 5 000 PLN brutto!

Zadanie konkursowe

1Zaprojektuj

samodzielnie projekt kuchni z uwzględnieniem lodówki Bespoke i innego wybranego sprzętu kuchennego marki Samsung.

Pobierz niezbędne pliki do przygotowania projektu, które znajdziesz w zakładce “materiały do pobrania”.

Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

2Opublikuj

pracę w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, aby dodać dedykowane oznaczenia #projektujzbespoke i #kuchniasamsung.

3Zgłoś

swoją pracę, wgrywając projekt na stronę konkursową i wypełniając krótki formularz.

Termin składania prac: 6.12.2021 r.

Poznaj kategorie konkursowe

Projekt koncepcyjny

Projekty koncepcyjne zaprojektowane w formie wizualizacji

Projekt zrealizowany

Zrealizowane projekty architektury wnętrz o jednoznacznie określonym autorstwie, przesłane w formie zdjęć

Nagrody

Łączna suma nagród: 20 000 PLN brutto

Miejsce pierwsze

5 000 PLN brutto

Miejsce drugie

3 000 PLN brutto

Miejsce trzecie

2 000 PLN brutto

Miejsce pierwsze

5 000 PLN brutto

Miejsce drugie

3 000 PLN brutto

Miejsce trzecie

2 000 PLN brutto

Jury

Harmonogram

19.07

Start konkursu

6.12

Ostateczny termin składania prac na projektujzbespoke.pl

13.12

Obrady jury

20.12

Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników

Zgłoś

swój

projekt


  Informacja dotycząca przetwarzania Danych Osobowych


  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Dane przetwarzane będą przez Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, o numerze NIP 526-10-44-039 i kapitale zakładowym w wysokości 52.759.500 zł. ”Administrator” lub „Samsung”

  CEL i ZAKRES ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

  Dane przetwarzane będą w celu:

  – prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w ramach strony www.projektujzbespoke.pl (dalej: Serwis), jako wykonie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  – zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w celu zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania wpisanych przez Użytkownika informacji oraz dostarczania anonimowych informacji
  do aplikacji osób trzecich, jako prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

  Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane Użytkownika takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.

  W trakcie korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych przetwarzaniu mogą podlegać nadto dane takie jak: pewne informacje o telefonie komórkowym lub tablecie, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego, itp.

  W przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza konkursowego zgodnie z instrukcjami Administratora, przetwarzaniu będą podlegały także dane udostępnione przez Użytkownika w formularzu konkursowym.

  Dane przetwarzane będą nadto – po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika – w celu przesyłania Użytkownikowi treści marketingowych/informacji handlowych wysyłanych przez Administratora w imieniu własnym. W przypadku powyższym przetwarzaniu podlega – poza w/w danymi – także adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny Użytkownika. Dane przetwarzane będą na podstawie zgody.

  Gromadzone przez nas dane osobowe mogą służyć Administratorowi do tworzenia tzw. profili klientów, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach korzystania z usług. Na podstawie stworzonych profili Administrator wysyła bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach Administratora. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

  Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych Użytkownika dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

  a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
  b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach
  Samsung oraz Grupy Samsung.

  ODBIORCY DANYCH

  Dane będą mogły być udostępniane podmiotom, którym Administrator zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje public relations.

  Dane będą mogły być w szczególności udostępnione OKK Olga Kisiel-Konopka, ul. Wyspowa 2/32, 03-687 Warszawa, NIP 5451655355, podmiotowi przetwarzającemu.

  Dodatkowo dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

  a) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung, w tym innym spółkom Samsung w innych krajach;
  d) organom administracji publicznej w tym urzędom państwowym i organom regulacyjnym oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

  O ile niniejsza Informacja dotycząca przetwarzania Danych Osobowych nie wskazuje innej podstawy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę.

  Po upływie powyższego okresu dane Użytkownika mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

  UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  – na zasadach określonych w art. 15 – 21 RODO.

  Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do przenoszenia danych osobowych;
  f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
  Użytkownik ma możliwość zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na www.samsung.com/pl/ (https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/pl ), zgodnie z dostępną instrukcją lub poprzez kontakt mailowy
  na adres: dane.osobowe@samsung.com.

  Zwracamy uwagę, że Samsung nie zawsze ma prawną możliwość zrealizowania żądania co
  do wskazanych powyżej praw. Jeśli taki przypadek będzie miał miejsce, Samsung będzie go wyjaśniał.

  Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych
  – do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Administrator będzie jednak wdzięczny, jeżeli przed wniesieniem swojej skargi do organu nadzorczego Użytkownik skontaktuje się z nim i poinformuje go o wątpliwościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

  W zakresie, w jakim Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz możliwość zgłoszenia żądania realizacji prawa
  do cofnięcia zgody, zgodnie z postępowaniem określonym powyżej.

  COOKIES, INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE

  Samsung, jak również inne podmioty, które dostarczają treści, reklamy i inne funkcje w ramach Usług, korzystają z plików cookies, pikseli, beaconów i innych technologii w określonych obszarach naszych Usług.

  Cookies to małe pliki, które zapisują informacje na komputerze Użytkownika, TV, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Umożliwiają one podmiotowi, który zapisał plik cookie na urządzeniu Użytkownika, rozpoznanie go na różnych stronach internetowych, podczas korzystania z różnych usług, na różnych urządzeniach lub sesjach przeglądania. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej Polityce Samsung Plików Cookies, dostępnej pod adresem: Dowiedz się więcej tutaj

  W celu świadczenia przez Administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów:

  Google Analytics. W Serwisie używane są narzędzia Google Analitycs dostarczane przez Google Inc. z siedzibą w USA (dalej: Google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane
  i zapisywane na serwerze Google w USA. Serwis stosuje anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Użytkownika z usług Administratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Dane przekazywane do Google posłużyć mogą nadto do: uzyskania raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google; uzyskania raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; zintegrowania usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.
  NapoleonCat. W Serwisie używane są narzędzia NapoleonCat dostarczane przez Napoleon sp.
  z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lucjana Rydla 52A, 01-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470410. Informacje na temat wykorzystania danych Użytkownika Serwisu w tym narzędziu dostępne są pod adresem https://napoleoncat.com/.
  SentiOne. W Serwisie używane są narzędzia SentiOne dostarczane przez SentiOne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000400624, NIP: 5252520285, REGON: 145863272. Informacje na temat wykorzystania danych Użytkownika Serwisu w tym narzędziu dostępne są pod adresem http://cdn.sentione.com/marketing/polityka-prywatnosci-pl.pdf.
  Brand 24. W Serwisie używane są narzędzia Brand24 dostarczane przez Brand 24spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres ul. Strzegomska 138; 54-429 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395367, posiadającą NIP: 525-251-54-79 oraz numer identyfikacyjny REGON: 144886667. Informacje na temat wykorzystania danych Użytkownika Serwisu w tym narzędziu dostępne są pod adresem https://brand24.pl/regulamin/.
  Administrator uprawniony jest do powierzenia przetwarzania danych Użytkownika wszystkim powyższym podmiotom w celu: zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania; zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania wpisanych przez Użytkownika informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich; marketingu bezpośredniego, marketingu behawioralnego online.

  Administrator stosuje także tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Instagram i Twitter. Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych dane osobowe mogą zostać pobrane przez te portale społecznościowe. Serwis społecznościowy nawiąże bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką, przez co otrzyma m.in. informacje, że Użytkownik odwiedził Administratora z danego adresu IP lub ID urządzenia. Administrator jednak nie odpowiada za rzeczywisty zakres pobieranych i przekazywanych danych przez serwis społecznościowy.

  Bez odrębnej zgody Użytkownika, Samsung nie będzie profilował Twoich danych w rozumieniu art. 22 RODO.

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak podania przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych osobowych, stanowi przeszkodę w akceptacji Regulaminu Serwisu.

  W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA TEREN EOG

  W przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi grupy Samsung możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach gwarantujemy, że podobny poziom ochrony Twoich danych w państwie trzecim jest zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń:

  a) przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
  b) wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską (tj. standardowe klauzule umowne) lub opieramy się na wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo Twoich danych.
  W ramach realizacji Twoich praw zapewniamy Ci również możliwość uzyskania kopii odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe lub o miejscu udostępnienia danych w przypadku transferu do Państw trzecich.

  Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Samsung Electronics Polska Sp.
  z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa (Samsung) oraz Samsung Electronics (UK) Limited z siedzibą w Surrey (adres: Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS) jako administratorów danych w celu dostarczania informacji handlowych w postaci newslettera lub push notification, przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w każdym czasie, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych przez Samsung znajdują się pod adresem https://www.samsung.com/pl/info/privacy/

  Nadesłane projekty

  Organizator

  Patronat medialny